Uchwała Nr VII /39/ 07

UCHWAŁA NR VII/39/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA  15 MAJA 2007 ROKU

 

w sprawie przeznaczenia umorzonych środków ze spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie inwestycyjne

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem uchwały przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu części pożyczki uzyskanej na podstawie umowy Nr 006/04/B-OZ/SZ-031/P przeznaczonej na usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Hajnówka, przeznacza się kwotę 13 865,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset sześdziesiąt pięć 00/100) na dofinansowanie w roku 2007 zadania p.n. “Zamontowanie piezometrów na składowisko odpadów komunalnych stałych w Nowosadach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12