Uchwała Nr XII / 64 / 07

UCHWAŁA NR XII / 64 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA
   z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 215 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005r. Nr 155 poz. 1298 i Nr 169 poz. 1420 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik
do Uchwały Nr XII / 64 /07
z dnia 29 listopada 2007r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2008 ROK.

§ 1. CELE PROGRAMU

1. Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Hajnówka działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

§ 2. ADRESACI PROGRAMU

1.Program adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, działających na terenie miasta i gminy Hajnówka.

§ 3. REALIZATORZY PROGRAMU

1. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Gminy i jej komisje w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej gminy.
2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę Gminy.
3) Upoważniony pracownik Urzędu – w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy gminą i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Kierownicy referatów,  samodzielne stanowiska pracy w urzędzie gminy oraz jednostki organizacyjne gminy  w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych w statucie.
5) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 4. OBSZAR WSPÓŁPRACY

1. Ustala się następujące priorytetowe obszary na których może odbywać się współpraca w 2008r.:

1) W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
a) wydawanie posiłków dla ubogich
b) udzielanie schroniska mieszkalnego w sytuacjach kryzysowych

2) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a)organizowanie imprez kulturalnych,
b)wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
c)promowanie działań i osiągnięć zespołów artystycznych.

§ 5. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Współpraca ta może mieć w szczególności następujące formy:
1) Wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3) Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji lub
b) wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 6. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Zlecanie realizacji zadań gminy organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje w pierwszej kolejności zadania, o których stanowi ,,Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uznane za priorytetowe i wyłonione po przeprowadzeniu postępowania otwartego konkursu, chyba że przepisy szczególnie przewidują odrębny tryb postępowania z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb, Wójt Gminy może określić w ciągu roku kolejne zadania, ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez organizacje, o których mowa wyżej, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne.
3. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy realizujące zadania sfery pożytku publicznego mogą korzystać z dotacji budżetu gminy stanowiących:
a) dofinansowanie realizowanych przez organizację zadań zgodnych z ustawowymi celami i kierunkami działania gminy,
b) sfinansowania kosztów realizacji powierzonych im zadań gminy.

4. Dotacje na realizację zadań gminy ze sfery pożytku publicznego o których mowa w ust. 3 udzielane są na następujące zasadach:

1) Wójt Gminy ogłasza z zastrzeżeniem ust. 5 otwarty konkurs ofert na realizację określonych zadań w obszarze wymienionym w § 4 niniejszego programu,
2) Wójt Gminy może przeprowadzać konkurs z własnej inicjatywy lub po rozparzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie,
3) Wójt Gminy powołuje w formie zarządzenia komisję konkursową w celu rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe i określi tryb jej pracy,
4) Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie jej na formularzu określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
5) Środki przekazywane są wyłonionym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym na podstawie umów zawieranych według wzoru ustalonego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
6) Sposób wykorzystywania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie dokonanej przez skarbnika gminy i właściwej merytorycznej komórki urzędu gminy.

5. Dofinansowanie lub powierzanie organizacjom zadań publicznych może odbywać się w innym trybie niż określonym w ust. 4, jeżeli przepisy szczególne przewidują inny tryb zlecenia.

§ 7.ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy.
2. Zasady procedury konkursowej określa Wójt Gminy Hajnówka zarządzeniem.
3. Złożone przez organizacje wnioski opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
4. Wójt Gminy Hajnówka podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji biorąc pod uwagę ocenę oferty przez Komisję Konkursową i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
5. Wnioski opiniowane są na podstawie następujących kryteriów:

1) zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami budżetu gminy na rok 2008;
2) realnej możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu;
3) wykazanej efektywności i skuteczności w realizacji projektów;
4) udziału w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania;
5) kosztów realizacji zadania;
6) dotychczasowej współpracy z samorządem przy realizacji zadań publicznych;
7) posiadanych zasobów technicznych i kadrowych;
8) spełnienia formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie.

6. Informacje o sprawach istotnych dla współpracy z organizacjami udostępniane będą:
1) drogą pocztową,
2) w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) ogłoszenia o konkursach zamieszczone będą w dzienniku o zasięgu regionalnym lub lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

 § 8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 W zakresie nieregulowanym niniejszym ,,Programem” stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy - Mikołaj KOndraciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17