Uchwała Nr VI /36/ 07

UCHWAŁA NR VI/ 36 /2007
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 17 KWIETNIA 2007 R.

 

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 , poz. 558; Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337), art. 42 ust.7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:
          w = ( X1+ X2 +.....Xn) : [( X1 : Y1) + (X2 :Y2) +............+ (Xn :Yn)]      gdzie:                                                                                                                                              
w - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodnowym obowiązkowym wymiarzegodzin, 
Xn - oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły,
Yn       -  oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600),
n = 1 , 2 , 3........................

§ 2. Zasada określona w § 1 dotyczy tylko tych nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy nie realizują w całości żadnego z wymiarów określonych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.

§ 3. Wymiar , o którym mowa w § 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, tak, że godzinę poniżej 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej  0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

§ 4. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycili realizujących różne tygodniowe wymiary, stanowi różnicę pomiędzy sumą przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły, a wymiarem obowiązkowym wyliczonym zgodnie z zasadą określoną w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc  uchwała Nr VI / 23 / 2003 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szymaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12