Uchwała Nr XII / 57 / 07

UCHWAŁA NR XII/57/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 286 521,- zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 770,- zł


§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 286 521,- zł
2. Zmniejsza się plan wydatkówbudżetowych o kwotę 1 770,- zł


§ 3. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały


§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.


§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 9 339 276,- zł
2. Wydatki budżetowe ogółem: 9 639 276-, zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 300 000,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową  w  wysokości  300 000,- zł .


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17