Uchwała Nr IX/ 48 /07

UCHWAŁA NR IX / 48 /07
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 09 sierpnia 2007r.


w sprawie zasad zwrotu wydatków  na świadczenia z pomocy społecznej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  oraz art. 96 ust 4  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz. 593, Nr 99, poz. 1001, 273,poz.2703 z 2005roku Nr 64,poz.565, Nr 94 poz. 788, Nr 164, poz. 1366 , Nr 179, poz.1487,  Nr 180,poz.1493,  z 2006r.Nr 135,poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186, poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz. 1844 , z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36,poz.226,Nr 48,poz.320, Nr 120,poz. 818 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. 1.Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe  przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają  zwrotowi  w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie  osoby  zobowiązanej do zwrotu wydatków  przekracza kwotę kryterium  dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej na następujących zasadach:

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, wyrażony w %
Odpłatność w % ponoszona przez osobę samotnie gospodarującą
Odpłatność w % ponoszona przez osobę w rodzinie
101-150
151-180
181-200
powyżej 201
40
60
80
100
40
60
80
100

2. Spłata  należności  może  być jednorazowa   lub ratalna i rozpoczyna się  po 2 miesiącach  od daty  przyznania pomocy.


3. Okres  spłaty nie może być dłuższy niż 12  miesięcy.


§ 2. W przypadkach szczególnych , zwłaszcza , jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części  stanowiłoby  dla osoby  zobowiązanej nadmierne  obciążenie lub też niweczyłoby  skutki udzielonej pomocy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek  pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może  odstąpić  od żądania  takiego zwrotu.


§ 3. Bezzwrotna  pomoc w postaci jednego  gorącego posiłku dziennie przysługuje dzieciom z rodzin, które własnym staraniem nie mogą  tego posiłku im zapewnić,a dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.


§ 4. Dzieciom głodnym i niedożywionym na pisemny  wniosek pracownika  socjalnego lub dyrektora szkoły, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  udziela pomocy  w formie jednego gorącego posiłku dziennie pomimo nie spełnienia przez rodziców  lub opiekunów dziecka  warunków określonych w § 3.


§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/107/97  Rady Gminy w Hajnówce  z dnia 27 lutego 1997r w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady


Józef Wiesław Komarewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: GOPS - Tamara Borowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-12

Data modyfikacji: 2007-12-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-12