Uchwała Nr XI / 54 / 07

UCHWAŁA NR XI/54/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 15 października 2007 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka.


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Dz. U. Nr 127, poz. 880), Rada Gminy Hajnówka uchwala co nastepuje:


§ 1. Przystepuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka dla obszaru całej gminy.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/207/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17