Uchwała Nr XIII / 74 /07

Uchwała Nr XIII/ 74 /07
Rady Gminy w Hajnówce
  z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy w Hajnówce uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka uchwalonego uchwałą Nr XII/65/99 Rady Gminy w Hajnówce z dnia 15 grudnia 1999r., polegającej na zmianie funkcji i przeznaczenia części terenów w obrębie gruntów wsi Trywieża w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Józef Komarewski 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Helena Bagrowska - Kierownik Referatu Inwestycji...

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2008-03-20

Data modyfikacji: 2008-03-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2008-03-20