Uchwała Nr VII /40/ 07

Uchwała Nr VII/40/07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 maja 2007 roku

w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Hajnówka, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 180, art. 182, art. 183, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy:
1) w terminie do dnia 20 września roku poprzedzajacego rok budżetowy:
- plan rzeczowy zadań ,
- projekty planów obejmujące dochody, przychody, wydatki i rozchody w układzie klasyfikacji budżetowej,

2) w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy informacje o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 września.

§ 2. Materiały do projektu budżetu gminy, o których mowa w § 1, opracowywane są na podstawie:
1)  stawek podstawowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzgldędnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
2)  prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
3)  przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzajacego rok budżetowy i w roku budżetowym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian),
4)  wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzajacym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.

§ 3. Radni, Komisje Rady Gminy, jednostki pomocnicze, mieszkańcy w terminie do dnia 20 września roku poprzedzajacego rok budżetowy mogą składać wnioski do Wójta Gminy poprzez sekretariat Wójta. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone szacunkowo kwoty dochodów własnych gminy, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 31 października roku poprzedzajacego rok budżetowy.

§ 5. Wójt Gminy biorąc pod uwagę wnioski podmiotów wymienionych w § 3, zasady ustawy o finansach publicznych i materiały przygotowane przez Skarbnika Gminy przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 6. 1. Wójt Gminy przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzajacego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz z objasnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

2. Wójt Gminy podaje projekt uchwały budżetowej do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka.

3.  W terminie 7 dni od daty przekazania projektu Radzie Gminy, Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych.

4. Jednostki podległe opracowują i przekazują projekty swoich planów finansowych w terminie do 7 grudnia.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom Rady, nie później niż 2 dni po jego otrzymaniu
2. Komisje Rady Gminy w terminie 7 dni od otrzymania projektu uchwały odbywają posiedzenia i przekazują na piśmie swoje opinie i wnioski do Komisji Finansów Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
3. W przypadku zgłoszenia przez komisje propozycji wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w projekcie, są one zobowiązane do wskazania źródeł jego finansowania wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.

§ 8. 1. Komisja Finansów Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, w terminie 3 dni od otrzymania wniosków i opinii pozostałych komisji, formułuje swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej oraz wnioski.  
2. Najpóźniej w ciągu 2 dni od posiedzenia sformułowane na piśmie wnioski i opinie Komisji Finansów Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczacy Komisji przekazuje Przewodniczacemu Rady Gminy.

§ 9. 1. Przewodniczacy Rady Gminy wyznacza oraz podaje do publicznej wiadomości termin sesji Rady Gminy, na której odbędzie się debata budżetowa, po posiedzeniach Komisji Rady Gminy, nie później niż na dzień 30 listopada. 

2. W czasie debaty budżetowej:
1. Wójt Gminy informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej.
2. omawiane są opinie i głosowane wnioski Komisji, o których mowa w § 8.

3. Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Gminy.

§ 10.
1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:
1) prognozowane dochody Gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
a. wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu Gminy oraz wydatków przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę,
b. wydatków majątkowych
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy oraz rozchody budżetu w przypadku gdy w danym roku budżetowym przypadają spłaty kredytów lub pożyczek,
4) kwoty rezerw budżetowych,
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek   budżetowych i instytucji kultury,
8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
9) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
10) upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań:
a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych Gminie,
13) dotacje inne niż określone w pkt. 11, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacja zadań gminy,
14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2. W projekcie uchwały zamieszcza się:
1) upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występujacego w trakcie roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
2) upowaznienie dla Wójta Gminy do dokonania zmian w budzecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
3) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy.

§ 11. Do projektu uchwały dołącza się:
1) objaśnienie,
2) informację o stanie mienia komunalnego

§ 12. Uchwalenie budżetu - porządek obrad sesji budżetowej Rady Gminy powinien zawierać:
1) odczytanie projektu uchwały,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) dyskusja nad projektem uchwały budzetowej,
4) głosowanie.

§ 13. 1. Rada Gminy uchwala budżet w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Gminy do końca roku poprzedzajacego rok budżetowy, przedstawiony przez Wójta projekt budzetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej Gminy na okres nie dłuższy niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 14. Tracą moc: Uchwała Nr X/52/99 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 1999 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwała Nr IX/46/03 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 września 2003 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

                                                                                        Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12