Uchwała Nr IV /25/ 07

UCHWAŁA NR IV / 25 / 07 
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 22 LUTEGO 2007R.    

 

                                                                 w sprawie opinii projektu Planu ochrony Rezerwatu przyrody „Przewłoka”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz, 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art.19 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr. 92 poz. 880; Dz.U.  z 2005 r. Nr.113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  
1)       Opiniuje się negatywnie projekt Planu ochrony rezerwatu przyrody  „Przewłoka”, przedłożony do zaopiniowania  przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku.
2)       Uzasadnienie opinii o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do mniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwła wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik
do Uchwały Nr IV / 25 /07
Rady Gminy Hajnówka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                z dnia 22 lutego 2007r.

           Rezerwat "Przewłoka" , którego powierzchnia wynosi 78,52 ha znajdujący się w oddziałach: 670A, 670B i 670C, wchodzi w skład administracyjno-leśny Nadleśnictwa Hajnówka i graniczy z lasami gospodarczymi tegoż Nadleśnictwa. Z przedstawionych informacji zawartych w Planie ochrony rezerwatu "Przewłoka" wynika , że podstawowym celem zabiegów ochronnych jest ochrona motyli dziennych i ich siedlisk. Podstawową zaś czynnością z zakresu ochrony miejsc bytowania motyli dziennych jest dbanie o mozaikowaty charakter zbiorowisk leśnych, pozostawiając niewielkie polanki i odsłaniając przydroża, dzięki czemu mogą tam rozwijać się rośliny poszukiwane przez motyle, zwłaszcza świerzbnica - Knautia i pszeniec - Melampyrum. Tak prowadzona gospodarka zapewni utrzymanie różnorodności biologicznej a w miejscach otwartych powstrzymana zostanie sukcesja wtórna.          
W związku z znajdującym się zapisem w projekcie Planu ochrony rezerwatu "Przewłoka" -"W miejscach, gdzie zlokalizowane są rezerwaty nie ma specjalnych zagrożeń natury antropogenicznej dla występujących tam motyli. Zagrożeniem mogą być jedynie procesy naturalne, które wskutek sukcesji roślinności prowadzą do zmiany w charakterze biotypów. Widoczne jest to zwłaszcza w miejscach położonych nad rzeką Leśną, gdzie dawniej koszone łąki zarosły trzciną i zaroślami wierzbowymi, co w konsekwencji doprowadziło do wymarcia tam kilku gatunków (Coenonympha oedippus, C. hero, Lycaena helle)” motyli. Nie uzasadnionym jest stanowisko Wojewody Podlaskiego , który w projekcie Rozporządzenia w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przewłoka", nie zamierza udostępnić żadnego obszaru tego rezerwatu dla mieszkańców naszej gminy w celu zbierania dziko rosnących grzybów i jagód.
Skoro w przedstawionym Planie ochrony nie ma ukazanych zagrożeń wynikających ze strony działań człowieka, tym bardziej udostępnienie całej powierzchni rezerwatu ludności lokalnej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla rezerwatu, a wręcz przeciwnie wiedza i okazywany szacunek mieszkańców naszego regionu w stosunku do Puszczy, przekazywany z pokolenia na pokolenie będzie dbać o jej dobro i zachowanie jej w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
Umożliwienie korzystania z runa leśnego, który to przywilej Puszcza dawała od pradawnych czasów naszym mieszkańcom nie zachwieje równowagi biologicznej ze względu na swoją znikoma skalę. Ukazane zalecenia ochronne w rozporządzeniu ukazują dopiero skalę przekształceń środowiska leśnego Puszczy wynikające z niekompetentnych i błędnych decyzji, które zostały podjęte wcześniej, a na dzień dzisiejszy w celu zminimalizowania ich skutków szuka się rozwiązań by przywrócić pierwotna postać rezerwatu (dbanie o mozaikowaty charakter zbiorowisk leśnych, pozostawiając niewielkie polanki i odsłaniając przydroża, dzięki czemu mogą tam rozwijać się rośliny poszukiwane przez motyle , zwłaszcza świerzbnica i przyniec). Korzystanie  naszych mieszkańców z dóbr Puszczy w sposób zrównoważony oraz wiedza zdobyta przez obserwowanie zmian i zjawisk jakie zachodzą w środowisku leśnym powinny być postawą do uwzględniania ich, w planach ochrony, a nie suchych teoria naukowa, która po przez niepowtarzalność Puszczy nie może się odnosić do innych kompleksów leśnych, a wymaga rozwiązań odnoszących się tylko i wyłącznie do Puszczy. Tym bardziej, naszym zdaniem, forma rozporządzenia proponowana przez Wojewodę Podlaskiego gdzie w § 6 w „cel udostępnienia” są wymienione tylko: „1. Badania naukowe. 2. Zajęcia edukacyjne.”, za zgodą Wojewody, nie jest możliwa do  przyjęcia przez społeczność gminy Hajnówka.
Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy o udostępnienie przez Wojewodę Podlaskiego całego obszaru rezerwatu "Przewłoka" , dla ludności lokalnej zbierającej dziko rosnące grzyby i jagody. Uwzględnienie naszego wniosku w treści projektu Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przewłoka", jest warunkiem pozytywnej opinii Rady Gminy Hajnówka dotyczącej Planu ochrony przedmiotowego rezerwatu.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-03-27