Uchwała Nr XIII / 71 /07

UCHWAŁA NR XIII/71/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9 257 860,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące – 9 100 660,- zł;
2) dochody majątkowe -157 200,- zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8 997 860,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r – stanowiącym załącznik Nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 260 000,- zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 260 000,- zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości –  45 000,- zł;
2) celową w wysokości –  35 000,- zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki kryzysowe.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 15 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 123 010,- zł; wydatki – 124 470,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 142 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3 000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 3 005,- zł;
2) wydatki – 2 900,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 800 000,- zł;
2) zaciągania zobowiązań:
 a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4, projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające,
 b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Luba Nowik - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2008-03-20

Data modyfikacji: 2008-03-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2008-03-20