Uchwała Nr VIII/44/07

UCHWAŁA NR VIII / 44 /07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 czerwca 2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz  art.14, ust. 12b,  pkt 4 i ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251), uchwala się co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy Hajnówka Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 2004 do 2006 roku, stanowiace załącznik do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-07-25

Data modyfikacji: 2007-07-25

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-07-25