Uchwała Nr XIII / 72 /07

UCHWAŁA NR XIII/72/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,-  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Starostwu Powiatowemu w Hajnówce na remont Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2008-03-20

Data modyfikacji: 2008-03-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2008-03-20