Uchwała Nr IX/ 49 /07

UCHWAŁA NR IX / 49 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 09 sierpnia 2007r.


w sprawie szczegółowych  warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również trybu ich pobierania


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128)  oraz art. 50 ust 6  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz. 593, Nr 99, poz. 1001, 273,poz.2703 z 2005roku Nr 64,poz.565, Nr 94 poz. 788, Nr 164, poz. 1366 , Nr 179, poz.1487,  Nr 180,poz.1493,  z 2006r.Nr 135,poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186, poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz. 1844 , z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36,poz.226,Nr 48,poz.320, Nr 120,poz. 818 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych  osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.


§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane  również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie  niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc  w zaspakajaniu codziennych  potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,  zalecaną przez lekarza pielęgnację  oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


§ 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  są to usługi dostosowane  do szczególnych potrzeb wynikajacych z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone  przez osoby  ze specjalistycznym  przygotowaniem  zawodowym.


§ 5. Zwalnia się z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  osoby  samotnie gospodarujące i osoby w rodzinie, których  dochód na osobę samotnie gospodarujacą  i osobę w rodzinie nie  przekracza 100% kryterium  dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy  społecznej.


§ 6. Z ponoszenia odpłatności  za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze mogą być zwolnione  osoby, których  dochód na osobę  samotnie  gospodarującą  i osobę w rodzinie przekracza 100%  kryterium  dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych  przypadkach.


§ 7. Osoby samotnie  gospodarujące i osoby w rodzinie, króre  nie spełniają warunków  określonych w § 5 i § 6 ponoszą częściową  lub calkowitą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze,

 

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, wyrażony w %
Odpłatność w % ponoszona przez osobę samotnie gospodarującą
Odpłatność w % ponoszona przez osobę w rodzinie
101-130
131-150
151-180
181-200
powyżej 201
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100

 

§ 8. Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Hajnówce  przyznaje  usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres  i miejsce świadczenia.


§ 9. Przyjmuje się koszt  1 godziny  usług opiekuńczych  i specjalistycznych  usług opiekuńczych  w wysokości  7 złotych.


§ 10. Należność za świadczone  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  winna  być  opłacona w wysokości i terminie  określonym w decyzji  przyznającej  świadczenie.


§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXI/106/97  Rady Gminy w Hajnówce  z dnia 27 lutego 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Józef Wiesław Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: GOPS - Tamara Borowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-12

Data modyfikacji: 2007-12-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-12