Uchwała Nr XII / 66 / 07

UCHWAŁA NR XII / 66 /07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010


Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz.1485, z 2006r.Nr 66, poz.469,Nr 120, poz.826, z 2007r., Nr 7,poz.48, Nr 82, poz.558/ oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.,Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r., Nr17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.


                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                      Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: GOPS - Tamara Borowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17