Uchwała Nr VII /37/ 07

UCHWAŁA NR VII / 37 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 15 MAJA 2007R.

 

    w sprawie deklaracji intencji dofinansowania w 2008 roku przedsięwzięć Rady Powiatu Hajnowskiego w ramach programu INTERREG IIIA dotyczących opracowania dokumentacji technicznej realizacji projektu „Zwiększenie dostępności obszarów transgranicznych poprzez przebudowę systemu komunikacyjnego Powiatu Hajnowskiego”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 , poz. 558; Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337) uchwala się co następuje:

§ 1. Deklaruje się intencję dofinansowania w 2008 roku przedsięwzięcia Rady Powiatu Hajnowskiego w ramach programu INTERREG IIIA dotyczace opracowania dokumentacji projektowych przebudowy dróg: Kotówka - Trywieża, Bielszczyzna - Dubiny, od drogi woj. nr 689 do wsi Progale, Wasilkowo - Kotówka, Nowokornino - Kuraszewo ( do granicy gminy), w kwocie 14 823 zł. w celu realizacji projektu „Zwiększenie dostępności obszarów transgranicznych poprzez przebudowę systemu komunikacyjnego Powiatu Hajnowskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                   Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12