Uchwała Nr VI /35/ 07

UCHWAŁA Nr VI / 35 / 07

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

       w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na gminie (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za nstępujące usługi:
1. za odbiór odpadów komunalnych stałych, niesegregowanych                    - 25 zł/m3 ,
2. za odbiór odpadów komunalnych stałych gromadzonych selektywnie        - 19 zł/m3 ,
3. za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi - 18 zł/m3 .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII / 218 / 06 Rady Gminy Hajnówkaz dnia 15 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12