Uchwała Nr IX/ 47 /07

UCHWAŁA NR IX/47/07
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 09 sierpnia 2007 r.


w sprawie określenia środków z budżetu Gminy planowanych na realizację programów operacyjnych


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wielkość środków planowanych na realizację programów operacyjnych realizowanych przez Gminę Hajnówka w roku budżetowym 2008 i w latach 2009-2010, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Józef Komarewski
 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-12

Data modyfikacji: 2007-12-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-12