Uchwała Nr VIII/45/07

Uchwała Nr VIII /45/07  

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 15 czerwca 2007 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych w formie weksla „in blanco”

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 51, ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327) oraz na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104;  z 2005 Nr 169 poz.1420, z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz.1832; z 2007 Nr 88 poz. 587 )

§ 1. Rada Gminy Hajnówka wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach” do kwoty 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Hajnówka i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 134 poz. 944, z 2006 Nr 178 poz. 1318) następowała będzie z dochodów własnych gminy.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-07-25

Data modyfikacji: 2007-07-25

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-07-25