Uchwała Nr XII / 65 / 07

UCHWAŁA NR XII / 65 /07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

 Na podstawie art.41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz.1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz.1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, Nr 220, poz.1600 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz preliminarz wydatków stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.  Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław  Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: GOPS - Tamara Borowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17