Uchwała Nr XIII / 75 /07

Uchwała Nr XIII/ 75 /07
Rady Gminy w Hajnówce
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię gliny i cegielnię na gruntach wsi Trywieża


 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm: 2004r. Nr 6, poz. 44, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy w Hajnówce uchwala, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię gliny i cegielnię na gruntach wsi Trywieża, którego granice określa załącznik graficzny Nr 1 w skali 1 : 5000.

§ 2. Plan będzie sporządzany na mapie z państwowego zasobu geodezyjnego w skali 1 : 2000.

§ 3. Tekst i rysunek planu obejmować będzie ustalenia określone w art. 15 ust. 2. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i stosownie do potrzeb ustalenia określone w art. 15 ust. 3 tejże ustawy oraz spełniać wymagany zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Józef Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Helena Bagrowska - Kierownik Referatu Inwestycji.....

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2008-03-20

Data modyfikacji: 2008-03-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2008-03-20