Uchwała Nr XII / 58 / 07

UCHWAŁA NR XII /58 /07   
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218), i art.6  ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U.  z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747),  uchwala się co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Hajnówka na 2008 rok, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50 zł za 1 q.


§ 2. Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 296, poz. 3026/.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17