Uchwała Nr V /32/ 07

UCHWAŁA  Nr  V/ 31 / 07

Rady  Gminy  Hajnówka

z dnia 26 marca 2007r.

       w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.Nr.142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 215 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, zm. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23 poz.192, Nr 122 poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka.

§  2. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z  sześciu osób.
1. W skład komisji dyscyplinarnej I instancji powołuje się spośród pracowników  samorządowych następujące osoby:

1/ Mikołaj Kondraciuk             -              sekretarz gminy
2/ Luba     Nowik                    -              skarbnik  gminy
3/ Halina Szymaniuk               -              kierownik biura obsługi szkół samorządowych
4/ Olga    Niczyporuk               -              inspektor
5/ Helena  Bagrowska             -              kierownik referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami
6/ Aleksander Kulik                -              inspektor

§  3. Komisja dyscyplinarna II instancji składa się z sześciu osób.

1.W skład komisji dyscyplinarnej II instancji wybiera się spośród radnych rady gminy osoby:|
1/   Włodzimierz Osipiuk
2./  Walentyna Biryłko
3./  Wiesław Józef Komarewski
4/   Walentyna Sajewicz
5/   Agnieszka Janiuk
6/   Andrzej Siekan

§ 4.Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    Przewodniczący Rady

Wiesław Józef KomarewskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12