Uchwała Nr XI / 55 / 07

UCHWAŁA NR XI/55/2007
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia  15 października  2007 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 , poz. 558; N113, poz.984 , Nr 153, poz. 1271,Nr 214 , poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr162 , poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327)uchwala się ,co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie do korzystania Szkole  Podstawowej w Dubinach  będącej jednostką organizacyjna Gminy Hajnówka autobus OTOYOL – IVECO M 29 VF nr nadwozia NMS0758100T501636 ,pojemność silnika  3900 cm3  , rok produkcji 1997r.,o wartości  64 000zł (słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące  zł).

§ 2. Przekazany Szkole Podstawowej w Dubinach autobus OTOYOL – IVECO M 29 VF będzie służyć do dowożenia uczniów z domu do szkoły i z powrotem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 03 września 2007 roku.Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: BOSS - Halina Szymaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17