Uchwała Nr IV /27/ 07

UCHWAŁA NR IV / 27 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 22 LUTEGO 2007R.

                                                                                       w sprawie zmiany Statutu Gminy Hajnówka.

Na  podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 215, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr. 116, poz.1203; z 2005r. Nr.172, poz.1441, Nr. 175, poz.1457; z 2006r. Nr. 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W § 35 Statutu Gminy Hajnówka stanowiącym załacznik do uchwały Nr XXIV/ 146 / 05 Rady Gminy Hajnówka  z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr.119, poz.1456, z 2006r. Nr 271, poz. 2714)
 skreśla się ust. 2  -  10.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                 Wiesław Józef Komarewski

 

                                                                                                                                                                                            

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-03-27