Uchwała Nr XII / 61 / 07

UCHWAŁA NR XII/61/ 07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia  29 listopada 2007 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r.  Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ,Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218), i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)  uchwala się co nastepuje:


§ 1. 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Hajnówka:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych  – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1m2  powierzchni  użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) od  budowli  – 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych    3,74 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1 m2 powierzchni.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości./Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 296, poz. 3027/


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. 


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17