Uchwała Nr V /30/ 07

Uchwała Nr V/30/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 26 marca 2007 roku

 

                                                                           w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
1.     Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 98 466,-
2.     Zmniejsza sie plan dochodów budżetowych o kwotę 30 333,- zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
1.    Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 330,- zł.
2.   
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  143 463,-zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku stanowi załącznik  Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 8 916 196,-zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem: 9 216 196,-zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 300 000,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową  w  wysokości  300 000,-zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                                            Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12