Uchwała Nr VI /33/ 07

UCHWAŁA NR VI /33/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 17  KWIETNIA 2007 ROKU

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104; Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319; Nr 104 poz. 708; Nr 187 poz.1381; Nr 170 poz. 1217; Nr 170 poz.1218) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Hajnówka z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Hajnówka z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok i po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12