Uchwała Nr IV /24/ 07

UCHWAŁA NR IV / 24 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 22 LUTEGO 2007R.

 

                                                                 w sprawie opinii projektu Planu ochrony Rezerwatu przyrody  „Berezowo”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz, 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art.19 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr. 92 poz. 880; Dz.U.  z 2005 r. Nr.113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  
 1) Opiniuje się negatywnie projekt Planu ochrony rezerwatu przyrody  „Berezowo”, przedłożony do zaopiniowania  przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku.
 2) Uzasadnienie opinii o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do mniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwła wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

 

 Załącznik
do Uchwały Nr IV/ 22 / 07   
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 lutego 2007r.


           Rezerwat "Berezowo" , którego powierzchnia wynosi 115,41 ha zajmujący się w oddziałach: 575C, 575D, 603A, 603B, wchodzi w skład administracyjno-leśny Nadleśnictwa Hajnówka i graniczy z lasami gospodarczymi tegoż Nadleśnictwa. Z informacji zawartych w Planie ochrony rezerwatu "Berezowo" wynika , że podstawowym celem zabiegów ochronnych jest ochrona motyli dziennych i ich siedlisk. Podstawową zaś czynnością z zakresu ochrony miejsc bytowania motyli dziennych jest utrzymywanie otwartych miejsc w borach co sprowadza się powstrzymywania sukcesji wtórnej (zarastania) drzew i krzewów po obu stronach Drogi Olemburskiej. Droga Olemburska lub inaczej Olemburski Tryb jest utwardzoną drogą leśną o szerokości 8,0 m przebiegającą środkiem rezerwatu. Rezerwat jest więc dostępny dla ruchu pieszego, rowerowego, konnego. Po przez utrzymywanie komunikacji oraz powstrzymywanie sukcesji pozwoli to na odradzanie się łanów sadźca konopiastego - Eupatorium cannabinum, który jest jedna z najbardziej preferowanych przez motyle roślin nektarodajnych.

W związku z znajdującym się zapisem w projekcie Planu ochrony rezerwatu "Berezowo" -"W miejscach, gdzie zlokalizowane są rezerwaty nie ma specjalnych zagrożeń natury antropogenicznej dla występujących tam motyli. Zagrożeniem mogą być jedynie procesy naturalne, które wskutek sukcesji roślinności prowadzą do zmiany w charakterze biotypów. Widoczne jest to zwłaszcza w miejscach położonych nad rzeką Leśną, gdzie dawniej koszone łąki zarosły trzciną i zaroślami wierzbowymi, co w konsekwencji doprowadziło do wymarcia tam kilku gatunków (Coenonympha oedippus, C. hero, Lycaena helle)”-  motyli. Nie uzasadnionym jest stanowisko Wojewody Podlaskiego , który w projekcie Rozporządzenia w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Berezowo", nie zamierza udostępnić żadnego obszaru tego rezerwatu dla mieszkańców naszej gminy w celu zbierania dziko rosnących grzybów i jagód.
 Skoro w przedstawionym Planie ochrony nie ma ukazanych zagrożeń wynikających ze strony działań człowieka, tym bardziej udostępnienie całej powierzchni rezerwatu ludności lokalnej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla rezerwatu, a wręcz przeciwnie wiedza i okazywany szacunek mieszkańców naszego regionu w stosunku do Puszczy, przekazywany z pokolenia na pokolenie będzie dbać o jej dobro i zachowanie jej w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
Umożliwienie korzystania z runa leśnego, który to przywilej Puszcza dawała od pradawnych czasów naszym mieszkańcom nie zachwieje równowagi biologicznej ze względu na swoją znikoma skalę. Ukazane zalecenia ochronne w rozporządzeniu ukazują dopiero skalę przekształceń środowiska leśnego Puszczy wynikające z niekompetentnych i błędnych decyzji, które zostały podjęte wcześniej, a na dzień dzisiejszy w celu zminimalizowania ich skutków szuka się rozwiązań by przywrócić pierwotna postać rezerwatu (dbanie o mozaikowaty charakter zbiorowisk leśnych, utrzymanie otwartych miejsc w borach, co ma zapobiegać znikaniu szczodrzeńców będących roślinami pokarmowymi szlaczkonia szafrańca; należy powstrzymywać sukcesje drzew i krzewów - wycinanie i wykaszanie raz na dwa lata). Korzystanie  naszych mieszkańców z dóbr Puszczy w sposób zrównoważony oraz wiedza zdobyta przez obserwowanie zmian i zjawisk jakie zachodzą w środowisku leśnym powinny być podstawą do uwzględniania ich, w planach ochrony, a nie sucha teoria naukowa, która po przez niepowtarzalność Puszczy nie może się odnosić do innych kompleksów leśnych, a wymaga rozwiązań odnoszących się tylko i wyłącznie do Puszczy. Tym bardziej, naszym zdaniem, forma rozporządzenia proponowana przez Wojewodę Podlaskiego gdzie w § 6 w „cel udostępnienia” są wymienione tylko: „1. Badania naukowe. 2. Zajęcia dydaktyczno-edukacyjne.”, za zgodą Wojewody, nie jest możliwa do  przyjęcia przez społeczność gminy Hajnówka.
Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy o udostępnienie przez Wojewodę Podlaskiego całego obszaru rezerwatu "Berezowo" , dla ludności lokalnej zbierającej dziko rosnące grzyby i jagody. Uwzględnienie naszego wniosku w treści projektu Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Berezowo", jest warunkiem pozytywnej opinii Rady Gminy Hajnówka dotyczącej Planu ochrony przedmiotowego rezerwatu.

  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-03-27