Uchwała Nr V /31/ 07

 Uchwała Nr V / 32 / 07  

Rady Gminy Hajnówka

z dnia  26 marca 2007 roku

                                                                                                                                                                                            

                                                                 w sprawie zasad otrzymywania diety przez przewodniczących rad sołeckich

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 215, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr. 116, poz.1203; z 2005r. Nr.172, poz.1441, Nr. 175, poz.1457; z 2006r. Nr. 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przewodniczący rady sołeckiej za udział w posiedzeniu rady gminy otrzymuje dietę w wysokości 50,- złotych

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV / 89 / 04 Rady Gminy Hajnówka z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie zasad otrzymywania diety przez przewodniczących rad sołeckich.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: M.Kondraciuk

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12