Uchwała Nr XII / 67 / 07

UCHWAŁA NR XII/ 67 /07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia  29 listopada  2007 roku


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ,  z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 i Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 ,poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 , poz. 327,  Nr 138 , poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218  ) art.30 ust.6 i ust.6a, art.49 ust.2 i art.54 ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz.1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz.1103) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy i dodatku mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka., stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwala się regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka , stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 5. Traci moc Uchwała NR II/12/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka ( Dz.Urz.Woj. Podl. z 2006 r. Nr 305, poz. 3242).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: BOSS - Halina Szymaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17