Uchwała Nr XII / 60 / 07

                     UCHWAŁA NR XII/60/07                     
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Nr 173, poz. 1218),  art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)  uchwala się co nastepuje:


§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe  stanowiace własność gminy, z wyjątkiem  określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) autobusy wykorzystywane w celu dowożenia dzieci do szkół,
3) środki transportowe wykorzystywane do celów przeciwpożarowych z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4,  6  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/178/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 259, poz. 2953)


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 r.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17