Rok 2007

Rok 2007

  1. Uchwała Nr IV / 22 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  2. Uchwała Nr IV / 23 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 10 / 06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

  3. Uchwała Nr IV / 24 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie opinii projektu Planu ochrony Rezerwatu przyrody " Berezowo".

  4. Uchwała Nr IV / 25 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie opinii projektu Planu ochrony Rezerwatu przyrody " Przewłoka".

  5. Uchwała Nr IV / 26 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie odwołania z funkcji ławnika.

  6. Uchwała Nr IV / 27 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r w sprawie zmiany Statutu Gminy Hajnówka.

  7. Uchwała Nr IV / 28 / 07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Hajnówka odnośnie prac Zespołu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Opracowania Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej.

  8. Uchwała Nr V / 29 / 07 z dnia 26 marzec 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2006 rok.

  9. Uchwała Nr V / 30 / 07 z dnia 26 marzec 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  10. Uchwała Nr V / 31 / 07 z dnia 26 marzec 2007 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych.

  11. Uchwała Nr V / 32 / 07 z dnia 26 marzec 2007 r. w sprawie otrzymywania diety przez przewodniczących rad sołeckich.

  12. Uchwała Nr VI / 33 / 07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

  13. Uchwała Nr VI / 34 / 07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  14. Uchwała Nr VI / 35 / 07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  15. Uchwała Nr VI / 36 / 07 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin .

  16. Uchwała Nr VII / 37 / 07 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie deklaracji intencji dofinansowania w 2008 roku przedsięwzięć Rady Powiatu Hajnowskiego w ramach programu INTERREG IIIA dotyczących opracowania dokumentacji technicznej realizacji projektu „Zwiększenie dostępności obszarów transgranicznych poprzez przebudowę systemu komunikacyjnego Powiatu Hajnowskiego”

  17. Uchwała Nr VII / 38 / 07 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  18. Uchwała Nr VII / 39 / 07 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przeznaczenia umorzonych środków ze spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie inwestycyjne

  19. Uchwała Nr VII / 40 / 07 z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Hajnówka, rodzaju i szcegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  20. Uchwała Nr VIII / 41 / 07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  21. Uchwała Nr VIII / 42 / 07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

  22. Uchwała Nr VIII / 43 / 07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

  23. Uchwała Nr VIII / 44 / 07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Hajnówka w latach 2004-2006.

  24. Uchwała Nr VIII / 45 / 07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych w formie weksla " in blanco".

  25. Uchwała Nr VIII / 46 / 07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego. 

  26. Uchwała Nr IX / 47 /07 z dnia 09 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia z budżetu Gminy planowanych na realizację programów operacyjnych.

  27. Uchwała Nr IX / 48 /07 z dnia 09 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

  28. Uchwała Nr IX / 49 /07 z dnia 09 sierpnia 2007 roku w sprawie w sprawie szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również trybu ich pobierania.

  29. Uchwała Nr X / 50 /07 z dnia 10 września 2007 rokuw sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.

  30. Uchwała Nr X / 51 /07 z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  31. Uchwała Nr XI / 52 /07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  32. Uchwała Nr XI / 53 /07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

  33. Uchwała Nr XI / 54 /07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka.

  34. Uchwała Nr XI / 55 /07 z dnia 15 października 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia.

  35. Uchwała Nr XII / 56 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.

  36. Uchwała Nr XII / 57 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

  37. Uchwała Nr XII / 58 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

  38. Uchwała Nr XII / 59 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

  39. Uchwała Nr XII / 60 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

  40. Uchwała Nr XII / 61 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  41. Uchwała Nr XII / 62 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

  42. Uchwała Nr XII / 63 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

  43. Uchwała Nr XII / 64 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok.

  44. Uchwała Nr XII / 65 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  45. Uchwała Nr XII / 66 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010.

  46. Uchwała Nr XII / 67 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

  47. Uchwała Nr XII / 68 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka.

  48. Uchwała Nr XII / 69 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  49. Uchwała Nr XII / 70 /07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

  50. Uchwała Nr XIII / 71 /07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

  51. Uchwała Nr XIII / 72 /07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu.

  52. Uchwała Nr XIII / 73 /07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

  53. Uchwała Nr XIII / 74 /07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka.

  54. Uchwała Nr XIII / 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2008-09-04

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-03-27